PIRKIMO-PARDAVIMO INTERNETO SVETAINĖJE WWW.JAPOKO.COM SUTARTIS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši prekių pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – „Sutartis“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – PIRKĖJAS) ir MB „Creator Japonicus“, buveinės adresas Juočikių g. 39, Migūnai, Marijampolio sen., Vilniaus raj. (toliau – PARDAVĖJAS), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, PIRKĖJUI įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.japoko.com (toliau – „e. parduotuvė“).

1.2. Sutartis interneto svetainėje yra sudaroma elektronine forma, naudojant ryšio priemones.

1.3. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO sudaroma vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.

1.4. Sudaryti šią Sutartį interneto svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas Sutartis.

II. SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA

2.1. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo PIRKĖJAS gauna patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja nuo užsakymo patvirtinimo.

2.2. PIRKĖJAS, pastebėjęs PARDAVĖJO pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti, pranešęs apie tai PARDAVĖJUI el. paštu info@japoko.com arba telefonu +370 659 31 477 darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. Informacija apie klaidos ištaisymą bus suteikta Jūsų nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).

III. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Pirkėjo teisės:

3.1.1. pirkti prekes e. parduotuvėje pagal joje galiojančią tvarką;

3.1.2. rinkoje, pasikeitus prekių kainas įtakojantiems veiksniams, pasiūlyti pakeisti (padidinti, sumažinti) prekių kainas, nurodytas e. parduotuvėje.

3.2. PIRKĖJAS įsipareigoja:

3.2.1. atsiimti užsakytas prekes per 10 d. d. nuo prekių užsakymo ir už jas sumokėti sutartą pinigų sumą, jeigu buvo pasirinktas prekių atsiėmimas iš sutartos vietos;

3.2.2. neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo (užsakymo numerio). Jei PIRKĖJAS praranda atpažinimo kodą (užsakymo numerį), privalo nedelsdamas apie tai informuoti PARDAVĖJĄ – parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu;

3.2.3. pasikeitus PIRKĖJO pirkimo formoje pateiktiems duomenims, PIRKĖJAS privalo nedelsdamas juos atnaujinti arba pranešti apie tai PARDAVĖJUI;

3.2.4. prekių užsakymo metu nurodęs klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti PARDAVĖJUI dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas, t. y. 1,5 Eur peradresavimo mokestį;

3.2.5. PIRKĖJAS, naudodamasis e. parduotuve, sutinka su šioje pirkimo-pardavimo Sutartyje nurodytomis taisyklėmis ir privalo jų laikytis;

3.2.6. jei PIRKĖJAS nepriėmė užsakytos prekės iš kurjerio, už pakartotinį prekės siuntimą moka PIRKĖJAS. PIRKĖJUI atsisakius priimti siuntinį ir pareikalavus grąžinti sumokėtus pinigus, pinigai už siuntimo išlaidas negrąžinami.

3.3. PARDAVĖJO teisės:

3.3.1. jei PIRKĖJAS bando pakenkti e. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, PARDAVĖJAS gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti PIRKĖJO galimybę naudotis e. parduotuve;

3.3.2. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e. parduotuvės veiklą, apie tai nepranešęs PIRKĖJUI;

3.3.3. PARDAVĖJAS gali vienašališkai pakeisti šios Sutarties sąlygas;

3.3.4. PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą, jei PIRKĖJAS, pasirinkęs apmokėjimo būdus „Pavedimu per banką“ ar „El. bankininkystės sistema“, neapmoka už prekes per 3 d. d.;

3.4. PARDAVĖJAS įsipareigoja:

3.4.1. sudaryti visas sąlygas PIRKĖJUI tinkamai naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis;

3.4.2. užtikrinti, kad prekių kiekis (tūris, svoris) įvairiose pirminėse pakuotėse būtų ne mažesnis negu nurodyta šių pakuočių etiketėse. PARDAVĖJAS taip pat garantuoja, kad prekių kiekis (tūris, svoris) antrinėse ir tretinėse pakuotėse atitiks e. parduotuvėje nurodytus kiekius;

3.4.3. tinkamai supakuoti prekes savo lėšomis, tai yra taip, kad transportuojant pastarosios nebūtų sugadintos;

3.4.4. pristatyti PIRKĖJO užsakytą prekių kiekį PIRKĖJO nurodytu adresu:

-darbo dienomis iki 13 val. užsakytas ir apmokėtas (jeigu mokate grynaisiais pinigais pristatymo metu, gavus užsakymo patvirtinimą) prekes per 1-2 darbo dienas;

-prekes, užsakytas ir apmokėtas (jeigu mokate grynaisiais pinigais pristatymo metu, gavus užsakymo patvirtinimą) po 13 val. darbo dienomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis, per artimiausias 2–3 darbo dienas;

-PIRKĖJUI pasirinkus apmokėjimo būdą „grynaisiais“, prekes pristatyti per 2–3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos;

3.4.5. susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas PIRKĖJUI pristatyti užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas prekes. PIRKĖJUI atsisakius priimti prekių analogą ir negavus sutikimo palaukti, kol atsiras galimybės pristatyti prekes per trumpiausiai įmanomą laiką, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

IV. PREKIŲ PRISTATYMAS

4.1. Prekės, parduodamos e. parduotuvėje „Japoko“, pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją.

4.2. Pirkėjas už prekių pristatymą sumoka nustatyto dydžio mokestį. Prekių pristatymo mokestis mokamas stsiskaitant už užsakytas Prekes.

4.3. Prekes pristato PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas.

4.4. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja atvežtas prekes patikrinti ir, neradęs trūkumų, priimti jas , užtrukdamas ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) minučių nuo kurjerio atvykimo.

 4.5. Prekių pristatymo metu PIRKĖJAS privalo kartu su PARDAVĖJU ar PARDAVĖJO įgaliotu atstovu patikrinti prekių būklę.

4.6. Pastebėjęs prekių pažeidimą, PIRKĖJAS privalo tai atžymėti prekių gabenimo važtaraštyje ir surašyti laisvos formos prekių pažeidimo aktą. PIRKĖJUI pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad prekės perduotos tvarkingos.

4.7. PARDAVĖJAS laikomas tinkamai įvykdęs prievolę perduoti Prekes, jeigu Prekių kiekis, kokybė, asortimentas ir kt. atitinka užsakymo, Sutarties ir teisės aktų reikalavimus.

4.8. Pirkėjui nepatikrinus siuntos ir neužfiksavus trūkumų šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, siunta yra laikoma pristatyta, ir Pirkėjo pretenzijos vėliau yra nepriimamos.
4.9. Jei prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės, užsakymas yra anuliuojamas, o pinigai už Prekes negrąžinami.

V. PREKIŲ APMOKĖJIMO TVARKA IR KAINA

5.1. E. parduotuvėje prekių kainos nurodomos eurais su PVM prie kiekvienos prekės.

5.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes apmokėdamas sąskaitą, naudodamasis elektronine bankininkyste, bankiniu pavedimu per pasirinktą banką arba grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu (paslaugos kaina – 1,50 €).

 5.3 Už užsakytas prekes ir jų pristatymą Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 dienas nuo užsakymo pateikimo. Tik gavus apmokėjimą pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Jei Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs, anuliuoti Pirkėjo užsakymą.

VI. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.2. Kai grąžinama nekokybiška prekė, PARDAVĖJAS įsipareigoja pasiimti grąžinamą nekokybišką prekę ir ją pakeisti į analogišką prekę. Tuo atveju, kai PARDAVĖJAS neturi analogiškos prekės, PARDAVĖJAS grąžina PIRKĖJUI už prekę sumokėtus pinigus.

6.3. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nepažeista.

VII. ATSAKOMYBĖ

7.1. PIRKĖJAS yra visiškai atsakingas už prekių krepšelio formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei PIRKĖJAS nepateikia tikslių duomenų prekių krepšelio formoje, PARDAVĖJAS neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

7.2. PIRKĖJAS atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e. parduotuve.

7.3. PIRKĖJAS atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi PIRKĖJO atpažinimo kodu, PIRKĖJAS atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

7.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

7.5. Nenugalima jėga. Šalys neatsako už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos. Nenugalima jėga laikoma neišvengiami ir Šalių nekontroliuojami įvykiai, kurie nebuvo ir negalėjo būti numatyti, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šalis, kuri negali vykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos, privalo raštu pranešti apie tai kitai Šaliai per 3 dienas. Sutarties vykdymas atidedamas, kol išnyks nenugalimos jėgos aplinkybės.

VIII. REIKALAVIMAI PREKĖMS

8.1. Kiekvienos e. parduotuvėje parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintus kokybės reikalavimus.

8.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

8.4. Prekės turi būti prekinės išvaizdos, pakuotė neturi būti pažeista, ant Prekės esantys užrašai ir etiketės turi būti lengvai įskaitomi.

8.5. Pardavėjas neatlygina Pirkėjui patirtų nuostolių dėl nekokybiškų Prekių, jeigu Pirkėjas netinkamai transportavo, sandėliavo ar naudojo Prekes.

8.6. Pardavėjas garantuoja, kad Prekės jų perdavimo momentu neturės paslėptų kokybės trūkumų ir atitiks kitas Sutarties sąlygas.

IX. KONFIDENCIALUMAS

9.1. Interneto svetainėje pateikti duomenys apie PIRKĖJĄ yra naudojami tik Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais. Šiuos duomenis rinkodaros tikslais Bendrovė turi teisę naudoti tik gavusi pirkėjo sutikimą.

X. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

10.1. PARDAVĖJAS visus informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais siunčia PIRKĖJO prekių krepšelio formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia PARDAVĖJO e. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.3. PARDAVĖJAS pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią Sutartį, ir tokie pasikeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo interneto svetainėje.

 

PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja MB „Creator Japonicus“ elektroninės parduotuvės (toliau – www.japoko.com ) ir www.japoko.com kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktai.

1.3 Laikoma, kad Jūs susipažįstate ir išreiškiate savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai apsilankote Interneto svetainėje, prisijungiate prie Interneto svetainės ir (ar) įsigyjate Internetinėje svetainėje parduodamą prekę. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, praranda teisę lankytis Interneto svetainėje, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Interneto svetainėje teikiamų paslaugų.

1.4 www.japoko.com nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.japoko.com juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.5 www.japoko.com saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga www.japoko.com  teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Teikiant paslaugas, www.japoko.com nurodydami  tvarko srauto duomenis tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 

1.6 Jūs bet kada galite atsisakyti naujienlaiškio, apie atsisakymą pranešdami el. paštu info@japoko.com arba paspausdami naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą.

1.7 Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų Interneto svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.

II. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

2.1  www.japoko.com  vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1 asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

2.1.2 asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

2.1.3 asmens duomenys nuolat atnaujinami;

2.1.4 asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;

2.1.5 asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;

2.1.6 visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2  www.japoko.com  gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija bei informacija apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi šia Interneto svetaine, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

2.2.1 apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz.: sąskaitas faktūras);

2.2.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

III. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 3.1. www.japoko.com turi teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik:

3.1.1. punkto 2.2 tikslams pasiekti;

3.1. 2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. REGISTRACIJOS PATEIKIMO TAISYKLĖS

4.1 Jūs esate atsakingi už pilnų, išsamių ir teisingų duomenų apie save pateikimą registracijos formoje. Jeigu pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.japoko.com turi teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e. parduotuve.

V. ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS AR ATNAUJINIMAS

5.1 Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis, teisę į duomenų perkeliamumą (gauti iš arba perduoti asmens duomenis nurodytam valdytojui) apie tai pranešdamas el. paštu info@japoko.comarba  telefonu +370 659 31 477.

VI. SLAPUKAI (angl. cookies)

6.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis e. parduotuve sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą, bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

Slapuko
pavadinimas

Slapuko teikėjas

Slapuko tipas

Galiojimo
laikas

__cfduid

zopim.com

HTTP

Saugojimo laikas - 1 metai.

@@History/@@scroll|#

japoko.lt

HTML

Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga. 

_ga

japoko.lt

HTTP

Saugojimo laikas - 2 metai.

_gat

japoko.lt

HTTP

Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga. 

_gid

japoko.lt

HTTP

Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga. 

ads/ga-audiences

google.com

Pixel

Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga. 

collect

google-analytics.com

Pixel

Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga. 

fr

facebook.com

HTTP

Saugojimo laikas – 3 mėnesiai.

impression.php/#

facebook.com

Pixel

Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga. 

tr

facebook.com

Pixel

Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga. 

_sp_id.49f8

japoko.lt

HTTP

Saugojimo laikas - 2 metai.

_sp_ses.49f8

japoko.lt

HTTP

Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga.

Pixel

yotpo.com

HTTP

Saugojimo laikas - 1 metai.

PrestaShop-041710339d1a29e2be7f1c751123ee53

japoko.lt

HTTP

Saugojimo laikas – 19 dienų.

 

VII. TAISYKLIŲ KEITIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1 Ši, atnaujinta, privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės mėn. 24 d. Jei ateityje šioje privatumo politikoje kas nors keisis, apie jos atnaujintą versiją paskelbsime savo svetainėje www.japoko.com

7.2 www.japoko.com  administracija turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas, apie tai pranešusi e. parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

7.3 Jei turite prašymų dėl asmens duomenų tvarkymo ar nusiskundimų, kreipkitės į mus el. pašto adresu info@japoko.com .

 

TURITE KLAUSIMŲ?

Susisiekite su mumis, mielai Jums atsakysime ir patarsime:

- skambinti darbo dienomis tel. +370 659 31 477 nuo 09:00 iki 17:00 val. arba

- rašyti el. paštu info@japoko.com bet kuriuo metu, ir mes pasistengsime kuo greičiau Jums atsakyti.Sekite Japoko naujienas


Prenumeruodami naujienlaiškį pirmieji sužinosite Japoko naujienas

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

*}